ОТСЕК ПОРОДИЛИШТЕ

Работно врме од 0-24 часот

 

Одсекот Породилиште во договор со гинеколошко-акушерска ПЗУ врши породувања 24/7, а родилната сала е одлично опремена (инкубатори, Кардиотокограф и т.н)

АКУШЕРКИ

 

  • Дивна Најдоска
  • Мукерем Комина
  • Софика Балаловска
  • Билјана Димовска

 

ОТСЕК ЗА ПОЛИВАЛЕНТНА ПАТРОНАЖА

Работно време -двосменска работа од 07-20 часот

 

Службата за поливалентна патронажа врши здравствени услуги по програмите на Министерство за здравство на Р.М

 

  • Анита Талевска
  • Елизабета Масалковска
  • Ѓонул Алиоска
  • Весна Мицалевска