ИТНА МЕДИЦИНСКА ПОМОШ

 • Д-р Љупчо Христовски
 • Д-р Ерќан Mерџановски
 • Д-р Гордана Крстановска
 • Д-р Маја Павловска
 • Д-р.Ленче Поповска
 • Д-р Ана Герасовска Јовковска
 • Д-р Емилија Ставревска
 • Д-р Стојанчо Јовановски
 • Д-р Зорица Проевска
 • Никица Темелковска
 • Цветлана Недановска
 • Снежана Магловска
 • Јадранка Митревска
 • Васка Капетановска
 • Кети Шапевска
 • Илче Божиновски
 • Никола Крушаровски
 • Павле Наумовски
 • Крсте Проевски
 • Драган Ристовски
 • Васко Чаушевски

ИНТЕРНА МЕДИЦИНА

 • Д-р Заљо Ахмети
 • Д-р Кицо Нонкуловски
 • Васе Бојковска
 • Мукерем Синан

ЕХО И РЕНТГЕН ДИЈАГНОСТИКА

 • Д-р Полексена С. Георгиевска
 • Д-р Веип Османи
 • Христо Тосковски
 • Јовче Ангеловски
 • Зоран Георгиевски
 • Билјана Ночевска

ЗАШТИТА НА ПРЕДУЧИЛИШНИ И УЧИЛИШНИ ДЕЦА

 • Д-р Јаким Стојчевски
 • Олга Павлевска
 • Елизабета Илоска
 • Даница Недановска
 • Соња Јанчевска-дипл.психолог

ОТСЕК ПОРОДИЛИШТЕ

 • Дивна Најдоска
 • Мукерем Комина
 • Софика Балаловска
 • Билјана Димовска

ПОЛИВАЛЕНТНА ПАТРОНАЖНА СЛУЖБА

 • Анита Стојановска
 • Елизабета Масалковска
 • Мукерем Синан
 • Ѓонул Алиоска

ДНЕВНА БОЛНИЦА

 • Д-р Сања Андоновска-раководител
 • Ленче Илиевска
 • Милица Симоновска

ОРТОПЕДИЈА

 • Д-р Трајче Ничевски
 • Аница Веловска

ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА

 • Д-р Сања Андоновска
 • Д-р Евда Масалковска
 • Дијана Босилковска
 • Виолета Ристевска
 • Тања Милевска

ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА

 • Прим.Д-р Мурат Мурати-дерматолог
 • Весна Митревска

ОЧНИ БОЛЕЛСТИ

 • Прим.Д-рАлександар Доновски специјалист по офталмологија – примариус
 • Д-р Аница Стрезовска – специјалист по офталмологија
 • Васе Радевска
 • Валентина Наумовска

ЛАБОРАТОРИСКИ ИСПИТУВАЊА

 • Лепа Жаловска – специјалист по медицинска биохемија
 • Коста Нанчовски – дипломиран биолог, магистер по биолошки науки
 • Соња Митревска – виши лаборант - техничар
 • Жанета Наумовска – лаборантски техничар
 • Елфа Беадин Кранли

СТОМАТОЛОШКА ЗАШТИТА

 • Д-р Виолета Нонкуловска
 • Гордана Поповска
 • Џафер Исмаили
 • Љубица Гештаковска

ОРЛ

 • Д-р Вера Тасевска
 • Елена Доновска